شامل حوزه های مدیریت ارشد،دست تودست واحدبازرگانی ،واحد مالی و حسابداری می باشد. که بر اساس سیستم های مدیریت ISO 9001:2008    اداره می شود.