author image

گروه تولیدی آبایان صنعت

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه تولید درب و پنجره UPVC

جنرال

زهوار

جنرال 2

فریم 6001

قابلیت تولید
91
کار مندان
15 متر
متراژ تولیدی
150
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%91
نرخ پاسخ گویی
15
تعداد فروش
150
تعداد بازدید
author image

کیمیا صنعت شیما

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه واردات مواد اولیه مصرفی در صنعت شیشه دوجداره

زهوار دکوراتیو

قاب نوسازی چهار کاناله لاستیک دار

درزگیر دوجزئی پلی سولفاید گرید B

پنل

قابلیت تولید
200
کار مندان
1551 متر
متراژ تولیدی
20
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%11
نرخ پاسخ گویی
126
تعداد فروش
3500
تعداد بازدید
author image

درب‎های ضدسرقت آنا

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه درب های ضد سرقت

b99 لابی

b312

b313

b120 لابی

قابلیت تولید
96
کار مندان
199 متر
متراژ تولیدی
2
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%2
نرخ پاسخ گویی
18
تعداد فروش
233
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
97
کار مندان
202 متر
متراژ تولیدی
36
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%93
نرخ پاسخ گویی
353
تعداد فروش
5541
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
94
کار مندان
141 متر
متراژ تولیدی
24
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%99
نرخ پاسخ گویی
504
تعداد فروش
3349
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
94
کار مندان
214 متر
متراژ تولیدی
18
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%90
نرخ پاسخ گویی
106
تعداد فروش
5596
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
91
کار مندان
530 متر
متراژ تولیدی
7
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%93
نرخ پاسخ گویی
267
تعداد فروش
1596
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
98
کار مندان
353 متر
متراژ تولیدی
50
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%97
نرخ پاسخ گویی
530
تعداد فروش
1148
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
91
کار مندان
341 متر
متراژ تولیدی
50
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%97
نرخ پاسخ گویی
177
تعداد فروش
5226
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
96
کار مندان
207 متر
متراژ تولیدی
12
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%92
نرخ پاسخ گویی
544
تعداد فروش
4914
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
95
کار مندان
178 متر
متراژ تولیدی
39
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%98
نرخ پاسخ گویی
541
تعداد فروش
5227
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
95
کار مندان
144 متر
متراژ تولیدی
33
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%97
نرخ پاسخ گویی
450
تعداد فروش
3762
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
98
کار مندان
240 متر
متراژ تولیدی
51
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%92
نرخ پاسخ گویی
338
تعداد فروش
4751
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
90
کار مندان
474 متر
متراژ تولیدی
44
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%92
نرخ پاسخ گویی
446
تعداد فروش
2230
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
96
کار مندان
474 متر
متراژ تولیدی
15
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%98
نرخ پاسخ گویی
314
تعداد فروش
4154
تعداد بازدید

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 145262 نماینده فعال

امروز به ما بپیوندید