author image

گروه تولیدی آبایان صنعت

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه تولید درب و پنجره UPVC

جنرال

زهوار

جنرال 2

فریم 6001

قابلیت تولید
91
کار مندان
15 متر
متراژ تولیدی
150
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%91
نرخ پاسخ گویی
15
تعداد فروش
150
تعداد بازدید
author image

کیمیا صنعت شیما

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه واردات مواد اولیه مصرفی در صنعت شیشه دوجداره

زهوار دکوراتیو

قاب نوسازی چهار کاناله لاستیک دار

درزگیر دوجزئی پلی سولفاید گرید B

پنل

قابلیت تولید
200
کار مندان
1551 متر
متراژ تولیدی
20
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%11
نرخ پاسخ گویی
126
تعداد فروش
3500
تعداد بازدید
author image

درب‎های ضدسرقت آنا

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه درب های ضد سرقت

b99 لابی

b312

b313

b120 لابی

قابلیت تولید
96
کار مندان
199 متر
متراژ تولیدی
2
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%2
نرخ پاسخ گویی
18
تعداد فروش
233
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
94
کار مندان
385 متر
متراژ تولیدی
46
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%98
نرخ پاسخ گویی
114
تعداد فروش
4975
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
98
کار مندان
504 متر
متراژ تولیدی
46
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%98
نرخ پاسخ گویی
443
تعداد فروش
4532
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
95
کار مندان
460 متر
متراژ تولیدی
17
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%98
نرخ پاسخ گویی
294
تعداد فروش
4593
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
97
کار مندان
439 متر
متراژ تولیدی
48
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%98
نرخ پاسخ گویی
306
تعداد فروش
4009
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
96
کار مندان
403 متر
متراژ تولیدی
12
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%93
نرخ پاسخ گویی
104
تعداد فروش
5261
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
96
کار مندان
489 متر
متراژ تولیدی
11
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%93
نرخ پاسخ گویی
454
تعداد فروش
5769
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
93
کار مندان
545 متر
متراژ تولیدی
3
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%97
نرخ پاسخ گویی
440
تعداد فروش
2215
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
98
کار مندان
223 متر
متراژ تولیدی
6
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%100
نرخ پاسخ گویی
507
تعداد فروش
1360
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
95
کار مندان
265 متر
متراژ تولیدی
14
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%95
نرخ پاسخ گویی
469
تعداد فروش
1790
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
92
کار مندان
141 متر
متراژ تولیدی
45
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%100
نرخ پاسخ گویی
596
تعداد فروش
4116
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
99
کار مندان
515 متر
متراژ تولیدی
43
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%99
نرخ پاسخ گویی
369
تعداد فروش
3340
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
92
کار مندان
296 متر
متراژ تولیدی
40
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%95
نرخ پاسخ گویی
213
تعداد فروش
2203
تعداد بازدید

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 145262 نماینده فعال

امروز به ما بپیوندید