اهداف سازمان تعاون روستایی ایران

مهمترین اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در بخش کشاورزی: - قابلیتها ، ظرفیتها و مزیتهای ملی و منطقه ای بخش کشاورزی - وابستگی گسترده توسعه همه بخشهای اقتصادی (صنعت ،بازرگانی و...) به کشاورزی - نقش محوری کشاورزی درتامین امنیت غذایی ونقش راهبردی امنیت غذایی دراستقلال کشور - ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع تقویت وساماندهی تشکلهای خصوصی وتعاون - ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع توسعه تعاون - بند (ب) ماده۱۴۰ و بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع نظامهای بهره برداری - ماده ۱۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع نگهداری محصولات کشاورزی - ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع توسعه روستایی - ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع بسته اجرائی بخش کشاورزی

درباره سازمان تعاون روستایی ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ با ماهیت شرکت سهامی دولتی ( ۷۷.۲ درصد سهم دولت و ۲۲.۸ درصد سهم تعاونهای روستایی و کشاورزی) و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید. شبکه تعاونهای روستایی دارای ۲.۹۴۱ شرکت تعاون روستایی با تعداد اعضای ۴۵۰۰۸۶۸ نفردر سطح ۵۶.۲۵۲ روستا با سرمایه ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال بوده که این شرکتها به نوبه خود تعداد ۲۵۶ اتحادیه را در سطح شهرستان تشکیل می دهند. این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان تشکیل اتحادیه استانی را داده که تعداد آن تاکنون به ۲۷ اتحادیه استانی بالغ گردیده، تعاونهای روستایی چند منظوره بوده وبه فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند که این فعالیتها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد بطوری که توزیع وامهای معیشتی اعضاء تعاونها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع حدود ۶۵ درصد کود شیمیایی، توزیع سایر نهاده های کشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذر گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی آنها و توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان نظیر برنج، روغن نباتی، قندوشکر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارک کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان با وجود بیش از یازده هزار فروشگاه تعاون صورت میگیرد. از دیگر فعالیتهای این شبکه خدمات آموزشی، ترویج و نیز خدمات ماشینی از طریق تاسیس و توسعه مراکز مکانیزاسیون انجام میشود وسایر خدماتی که این شبکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حل و فصل اختلافات محلی وکمک و مساعدت به دستگاههای اجرائی محل به آن مبادرت می ورزد نیزقابل توجه میباشد.

برنامه ها و فعالیت های بلند مدت تعاون روستایی ایران

۱- توانمندسازی شبکه ۲- تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی درون شبکه ۳- بازرگانی و بازار رسانی محصولات کشاورزی ۴- تأمین و توزیع نهاده ها ۵- احداث وتوسعه زیرساختهای شبکه ۱- برنامه های توانمندسازی شبکه
آسیب شناسی و کارآمد سازی تعاونها وتعیین راه حلهای پیشنهادی برای رفع آسیب ها

سیاست ها و برنامه های سازمان تعاون روستایی ایران

با توجه به حوزه فعالیت این سازمان به صورت ساختارهای سنتی موجود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید ویژه آن بر بهکارگیری ابزارهای نوین حاکمیتی، تحولی در ساختار فعالیت این سازمان ایجاد شد. این تحول عمدتاً در مسیر هوشمندسازی نظام عرضه و به کارگیری نیروهای متخصص و نوآور شكلگرفت. با توجه به سیاست سازمان مرکزی در مقوله هوشمندسازی و بهرهگیری از ایدههای نو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای فعالیت در زنجیره عرضه کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی، زمینه پیوند کارآمد بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده تا امكان دسترسی همگانی به کالاهای اساسی و نهادهها، به میزان کافی و با قیمت مناسب فراهم شود

 هيأت مديره سازمان تعاون روستایی ایران

هيأت مديره سازمان تعاون روستایی ایران

آقای دکتراسماعیل قادری فر

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

آقای دکتر عباسعلی ارفع

عضوهیأت مدیره

آقای هومان لیاقتی

عضو موظف هیأت مدیره

مدیریت تعاون روستایی استان ها

زیر مجموعه های سازمان تعاون روستایی


 

محصولات و کالای اساسی

محصولات بیشتر

صنایع نساجی،پوشاک و چرم

تامین کنندگان بیشتر 

صنایع چوب و محصولات چوبی

نیازمندی های تعاونی روستایی

بخش هایی از سازمان