کارکرد بهتر در اپلیکیشن
خوشه فرآوردهای کنجدی یزد
خوشه فرآوردهای کنجدی یزد

 

شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد
در سال 1347 (برنامه چهارم)، "سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران" تشکیل گردید و هدف این سازمان توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه گذاران مربوط بود.
محمد دهقان بنادکی
معاونت شرکت شهرکهای استان یزد
پست الكترونيك: m.dehghan@isipo.ir
خانم تدین 
مدیر توسعه صنعتی و فناوری 
پست الكترونيك: aztadaion@gamil.com
آقای بهجت 
مدیر تامین مالی و توسعه بازار  
آقای حسن پور 
رئیس گروه توسعه فن آوری  

9

تامین کننده

0

آموزش

30

مشتریان راضی

47

محصولات

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید