سید جواد عبداللهی منش

سابقه شكل‎ گیری و پی‎ ریزی تشكیلات این نهاد به سال های قبل از پیروزی انقلاب و حدوداً سال ۱۳۴۲ بر می گردد كه تعدادی از انقلابیون اول نهضت اسلامی كه در زمره ‌همراهان و همرزمان حـضرت امام خمینی (ره‌) قرار داشتند و بعضاً مـسئولین فعلی این نهـاد می باشند ، از طرف مـعظم له مـأموریت رسیدگی به‌ خـانواده زندانیـان سیاسی، نیازمندان مبارزین را به عهده داشتند. اقدامات حمایتی و امدادی این بزرگان خصوصاً در زمان اوج ‎گیری انقلاب اسلامی یعنی سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ كه مبارزات امت مسلمان به اوج خود رسید و اعتصاب و تحصن همه جا را فرا گرفت‌، با حمایت گسترده و فراگیر از اعتصابیون و خانواده ی زندانیان سیاسی و نیازمندان جامعه سیر صعودی یافت. با پیروزی انقـلاب شكوهمند اسلامی و آغـاز فعالیت مجـدد بخش های اداری ، اقتصادی و فرهنگی كشور، لـزوم حـمایت از نیازمندان در صـدر برنامه‎های نظام قرار گرفت و دقیقاً ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به عنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷ ، كمیته امداد امام‌ ، با صدور حكم پرخیر و بركت و تاریخی حضرت امام خمینی‌(ره‌) برای مدت نامحدود، به منظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه در حمایت و امداد محرومان و مستضعفان و خودكفا كردن آنان‌، تأسیس گردید.


خوشه و کلونی های سطح(2)

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 145262 نماینده فعال

امروز به ما بپیوندید