خوشه نساجی 

در دهه اخیر توسعه خوشه‌های صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای نسبتا جدید در توسعه اقتصادی منطقه‌ای و ملی ایران، مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. توسعه خوشه‌های صنعتی را می‌توان از جنبه‌های مختلف دانش و فناوری، مالی و سرمایه‌گذاری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین زیرساختی مورد ارزیابی قرار داد. در این مطالعه، با بررسی وضعیت نوآوری در بخش تولیدی خوشه‌ صنعتی نساجی یزد، انواع نوآوری، اهداف، شرایط و محدویت‌های موجود در فعالیت‌های نوآورانه شناسایی می‌شود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به روش میدانی اجرا گردیده و در آن برای ارزیابی شاخص‌های نوآوری، از رویکرد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از بنگاه‌های تولیدی نساجی یزد با تعداد کارکنان حداقل 10 نفر. اطلاعات مورد نیاز با انجام مطالعات میدانی و جمع‌آوری داده‌های 51 بنگاه صنعت نساجی یزد در طی سال‌های 88 الی 90 در زمینه‌ فعالیت‌های نوآورانه بدست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که وضعیت کلی فعالیت‌های مربوط به نوآوری و همچنین همکاری در نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد نامطلوب می‌باشد. ‌شرایط بازار و نبود تقاضا و عدم وجود فرهنگ همکاری برای نوآوری، دلیل اصلی این وضعیت شناخته شد؛ به عبارت دیگر مشخص گردید که نوآوری، شاخص بارزی در توسعه و رقابت بنگاه‌های نساجی یزد نیست و در مقابل، عوامل هزینه‌ای و درآمدی مهمترین هدف در خلق نوآوری‌ها بوده‌اندت.


       افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی

       کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت

ورود / ثبت نام پراکندگی جغرافیایی سبد خرید سازمان ها تیکت نزدیک ترین ها قوانین