کارکرد بهتر در اپلیکیشن

Anis M

مهندس ابراهیمی  

الف - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات
آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای،‌صنفی که در جهت رسیدن به
اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ب - کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید
محصولات گیاهی و حیوانی (‌از قبیل زراعت، باغداری،‌درختکاری مثمر و غیرمثمر،
جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور
و زنبور عسل و کرم ابریشم).
ج - مهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرک کارشناسی در یکی از
رشته‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و‌رشته‌های مرتبط را دارا باشد.
‌تبصره - رشته‌های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط براساس ضوابط
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رئیس سازمان تهیه‌و به تصویب شورای مرکزی
می‌رسد.

‌ماده 2 - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران که در
این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود سازمانی است‌غیر دولتی با استقلال مالی
و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون
تشکیل می‌شود.

 1-همکاری و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت‌های علمی و
تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی.
 2-همکاری با مراجع ذی‌ربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات امور
کشاورزی و منابع طبیعی.
3- همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور
کشاورزی و منابع طبیعی.
4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان.
 5-اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های
مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذی‌صلاح‌ارجاع شده باشد.
6- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای.
7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته‌های
مرتبط.
8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته
باشند از طریق هیأت‌های ذی‌ربط سازمان طبق مقررات‌مربوطه.
9- همکاری با مراجع ذی‌ربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان
کشاورزی.
10- همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء.

اهداف سازمان
     
1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور کشاورزی.
3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط.
4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده (‌آب و خاک، دام
و طیور، آبزیان، جنگل و مرتع) به منظور دستیابی به‌توسعه پایدار.
5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی.
6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای اعضای سازمان.
8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسین
کشاورزی بهره‌مند می‌شوند.
9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلین در امور
کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.
10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی.
11- حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش.
12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی.
13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید